Generelle vilkår og betingelser
for kunder av nettsider

 1. Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Leverandør og Kunde i forbindelse med design, utvikling, drift og support av nettsider levert av Leverandør.

Leverandør forbeholder seg retten til å endre generelle vilkår med 1 måneds skriftlig varsel per post eller e-post.

Leverandør er ikke bundet utover det som er avtalt i kontrakt og generelle vilkår eller av andre opplysninger og informasjon fra forhandlere og salgsrepresentanter som går utover sine fullmakter.

1.1 Avtaleparter

Leverandør er Launchpoint Torbjørn Kristensen med org. nr. 921 813 066. Kunden er den personen eller firma, fysisk eller juridisk som inngår denne avtalen.

 1. Avtaleforholdet

Avtaleforholdet inngås og begynner å løpe når Kunden har akseptert denne avtalen i bestillingsskjema, på e-post, telefon eller betalt faktura for tjenesten.

Avtaleforholdet har en varighet på 36 måneder fra avtaletidspunktet om ikke annet er beskrevet i kommentar til kunden. Ved utløp av avtaletiden så fornyes avtalen automatisk med 12 måneder.

Avtaleforholdet kan sies opp skriftlig innen 3 måneder før utløp av avtaleperioden. Ved mislighold av de økonomiske forpliktelsene fra Kunden kan Leverandør si opp avtalen med 30 dagers varsel.

Kunden kan si opp avtalen når som helst og innen 3 måneder før fornyelse for at avtalen ikke skal fornyes automatisk. Ved oppsigelse løper avtalen til utløpsdato. Kunden må betale gjeldende webhotell og domene avgift dersom Kunden sier opp avtalen midt inne i en periode. Leverandøren refunderer ikke det allerede innbetalte beløpet.

 1. Betaling

Tjenesten skal forhåndsbetales for 12 måneder av gangen med mindre annet er avtalt separat.

 1. Support

Leverandøren tilbyr fri support på e-post, telefon og chat inntil en viss begrensning som er beskrevet i tjenesten. Når denne tiden er brukt opp gjelder timepris.

Dersom det oppstår problemer relatert til standard funksjonalitet på nettstedet, vil vi gjøre så godt vi kan med å løse dette gratis, gjerne gjennom å guide Kunden med å løse problemet på egenhånd. Dersom feilen enkelt lar seg løse så gjør vi dette inkludert i abonnementet.

Med drift- og supportavtale basic eller høyere besvares e-post, telefon og chat innenfor hverdager kl. 08.00-20.00 og helger 10.00-20.00, ellers gjelder normal åpningstid 08.00-15.30.

Alle henvendelser per e-post og chat skal besvares så fort som mulig.

 1. Driftsarbeidet

Ved etablering av ny nettside, plasseres den hos en internettleverandør (ISP) som sørger for

infrastruktur (nettverkslinjer, hardware osv), sikkerhetskopiering, SSL-sertifikat og andre fundamentale behov for at nettsiden skal være tilgjengelig. Kunden trenger imidlertid kun å forholde seg til Launchpoint som leverandør.

Leverandøren skal regelmessig:

 • oppdatere WordPress, temaer, utvidelser, nettbutikk og gjøre QA testing
 • fornye webhotell, domene og SSL-sertifikat
 • monitorere nettsidens oppetid (24/7)
 • skanne nettsiden etter malware og andre trusler
 • utføre hastighets- og søkemotoroptimalisering
 • holde lisenser for programvare vi bruker og betaler for oppdatert
 • Følge opp med kunden dersom avtalt/nødvendig

Driftsarbeidet skal bidra til å:

 • sikre stabile nettsider med høy tilgjengelighet og oppetid
 • forebygge feil og problemer
 • raskt kunne rette opp i problemer som følge av system- og/eller menneskelige feil
 • øke sikkerheten på nettstedet

Leverandøren plikter til at backup blir tatt hver natt og taes vare på inntil 30 døgn. Leverandøren bistår med gjenopprette fra backup ved behov.

Leverandøren bistår også med feilrettinger, gjenoppretting fra sikkerhetskopi og annen problemløsing ved behov. Ved større arbeid forårsaket av forhold som Leverandøren ikke er 

ansvarlig for, kan det påløpe ekstra kostnader. Dette avklares i så fall med kunden på forhånd.

 1. Endring av vilkår

Leverandøren kan oppdatere disse vilkårene med ujevne mellomrom. Den til enhver tid gjeldende versjon av vilkårene er tilgjengelig på Leverandøren sin hjemmeside: https://launchpoint.no/main-site-clone/juridisk/. Henvisning til denne står også på faktura. Ved hver endring vil Leverandøren gjøre en vurdering om endringen er stor nok / betydelig nok for at den skal varsles til kunden. Det er Kundes ansvar å følge med på hjemmesiden for å holde seg oppdatert over endringer av Vilkår.

 1. Mislighold

Begge parter kan si opp avtaleforholdet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold.

 1. Ansvarsfraskrivelse

Leverandøren har ikke ansvar for feil eller mangler ved utvidelser eller endringer som kunden selv har lagt inn. Tilsvarende gjelder for feil og mangler i kjernefunksjonaliteten til WordPress eller annen software levert av tredjepart. Leverandøren vil imidlertid bistå i arbeidet med gjenoppretting av websiden ved eventuelle feilsituasjoner.

 1. Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

Oppdatert: 27.02.2023